Hoppa till innehåll

Bostäder & Byggande

  • Bygga billiga hyresrätter inom allmännyttan
  • Renoveringar istället för renovräkningar
  • Nyttja allmännyttan till att pressa ner priserna – Förebygg den privata skuldsättningen
  • Inför mer aktiv bostadsförmedling för en effektiv ruljangs på bostadsmarknaden
  • Stoppa utförsäljningar av kommunal åkermark
  • Stoppa utförsäljningar och privatiseringar av allmännyttan

Bygg ut allmännyttan – Nej till privatiseringar och ”renovräkningar

Köerna till att få bostad till ett rimligt pris i kommunens fastighetsbestånd är idag väldigt långa. De långa bostadsköerna tvingar många invånare till privata aktörer som därmed får större möjlighet att kräva högre och högre hyror. Aktörer på bostadsmarknaden som fått kritik ända uppe i FN har kunnat höja hyrorna genom dyra renoveringar så att hyresgästerna inte har råd att bo kvar.

Det är genom allmännyttan som kommunen kan kontrollera bostadsmarknaden. Bygger man fler billiga bostäder inom allmännyttan kan man pressa ner priserna på marknaden som helhet, korta köerna och stärka de boendes ställning.

Ändå gör politikerna i Södertälje tvärtom och privatiserar ständigt delar av beståndet. Priset för medborgarnas gemensamma tillgångar hålls hemligt, som när kommunens bolag Telge Hovsjö sålde nästan 800 lägenheter till en privat aktör.

Telgelistan vill värna vår allmännytta och bygga ut den med fler billiga hyresrätter. Priserna ska syfta till att göra hela bostadsmarknaden billigare.

Billigare bostäder innebär lägre intäkter till de kommunala bostadsbolagen på kort sikt men på lång sikt innebär det att färre invånare skuldsätter sig för att ha råd med bostäder. Den privata skuldsättningen är ett enormt samhällshot som kommer innebära astronomiska kostnader dagen en skuldkris inträffar. Telgelistan vill, i den mån det är möjligt, förhindra, motverka och förebygga nämnda problem genom en ansvarsfull och kontrollerad bostadspolitik på kommunal nivå.

Öka omsättningen på bostadsmarknaden genom aktiv bostadsförmedling

När bostadsbrist råder får bostäder inte stå tomma. För att optimera bostadsmarknaden vill Telgelistan förändra hur bostadsförmedlingen i Södertälje fungerar. Förmedlingen ska i högre grad bestå av handläggare vars uppgift är att koordinerat para ihop bostadssökande med tomma bostäder.

För att bostadsförmedlingen ska fungera effektivt måste de kommunala bostadsbolagen vara anslutna till den samtidigt som den är öppen för privata aktörer att ansluta sig. Den ska givetvis samarbeta med den regionala förmedlingen som redan finns.

Eftersom syftet är effektivitet på bostadsmarknaden och inte att dra in inkomster till kommunen ska förmedlingen vara avgiftsfri.

Värna åkermarkerna

Utanför Södertälje tätort finns i kommunen väldigt mycket åkermark, betesmark och slåtterängar. Våra jordbruksmarker ska bevaras. Det är genom de som vi kan säkra tillgången till närodlad mat, vilket i längden också är en krisberedskapsfråga. Idag importerar Sverige majoriteten av sin mat. I en kris där internationella handelsrutter störs riskerar vi att stå utan om inte den lokala möjligheten till matproduktion värnas.

De jordbruksmarker som idag ägs av kommunen och arrenderas ut ska värnas och inte privatiseras.

En förutsättning för att jordbruksmarkerna ska kunna brukas är att kommunen värnar även de mindre orterna och glesbygden i kommunen – värnandet av åkermarkerna ska vara just det och inte ett svepskäl för att koncentrera investeringar till staden eller tvångsförtäta de mindre orterna.

Med detta sagt är Telgelistan givetvis inte emot all exploatering av åkermark. En exploatering måste dock vara välmotiverad och ta hänsyn till faktorerna som har nämnts ovan.