Hoppa till innehåll

Äldreomsorg

  • Skärp språkkraven för personal inom äldreomsorgen
  • Stoppa fusket inom vård och omsorg – Kasta ut de kriminella nätverken
  • Rusta upp äldreomsorgen – Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor
  • Inför scheman som är praktiskt genomförbara
  • Avskaffa delade turer – Inför rätt till heltid
  • Inrätta en social hemtjänst
  • Förbättra maten på äldreboenden
  • Skärpta kvalitetskrav på såväl privat som offentlig verksamhet

Språkkrav

Äldreomsorgen är inget enkelt springjobb utan kräver en god allmän kompetens, förmåga att ta till sig komplexa instruktioner och fingertoppskänsla gentemot de äldre och funktionsnedsatta. Därför är det självklart att kommunen måste ställa kompetens- och språkkrav på de anställda. Personalen i vård och omsorg måste kunna tala svenska. Att ta hand om en ömtålig människa utan att kunna förstå den eller kunna göra sig förstådd bäddar inte bara för undermålig vård utan också direkt farliga misstag.

Det handlar också om att säkerställa att den som tar emot vården känner sig trygg i att personalen förstår den och har dess bästa för ögonen. Vård har inte enbart en fysisk aspekt – det mentala kan vara minst lika viktigt. Att man som äldre kan känna en oro inför att omhändertas av personal som talar bristfällig svenska är inte något konstigt eller “rasism”. Behovet av förutsägbarhet, tydlighet men också socialt samspel med vårdpersonalen är inte något man kan avfärda utan vidare. Att som äldre kunna skämta, utbyta historier och småprata med den personal man ofta träffar dagligen är en del av vårdarbetet.

Telgelistan vänder sig mot initiativ som förvandlar den kommunala vård- och omsorgen till en integrationsverkstad på de äldres bekostnad. Det som ska vara vägledande är om personalen kan sköta sina uppgifter – inte ursprungsland.

Södertälje har en förhållandevis stor äldre befolkning som talar ett annat språk än svenska. De ska förstås kunna göra sig förstådda även de. Telgelistan är inte i sak mot exempelvis de finskspråkiga avdelningarna på äldreboenden. Personal som kan prata arabiska kan också vara befogat. Det förändrar inte att personalen även där måste kunna prata svenska för att kunna fullfölja de uppgifter som inte består av direkt kontakt med de äldre.

Stoppa fusket

Det har blivit allt vanligare att kriminella aktörer ger sig in i samhällets kärnverksamhet för att tjäna pengar på välfärdsindustrin. I Sverige finns det fortfarande en naiv självbild som lever kvar från en tid när vi inte hade den typen av grov brottslighet, men vi ser idag på flera håll hur samhällsklimatet blir allt grövre. Att de kriminella ger sig in i mer “hederliga” branscher är därmed en fullt naturlig del av den förda politiken.

I Södertälje har särskilt hemtjänsten varit hårt drabbad av fusk.

Ett av de mest uppmärksammade fallen var när ett före detta vänsterpartistiskt kommunalråd började driva vårdkoncernen Jome omvårdnad AB tillsammans med sin far. Man började sätta i system att överdriva brukarnas behov av hemtjänst samtidigt som man fakturerade kommunen. Det före detta kommunalrådet dömdes till 3 år och 4 månaders fängelse. Domen innebar även att hon och en annan kvinna blev skyldiga att återbetala miljonbelopp till kommunen och arbetsförmedlingen. Det före detta kommunalrådet dömdes även till näringsförbud under 7 års tid. Totalt blev de dömda för att ha förskingrat 5,2 miljoner kronor.

För några år sedan återtog kommunen kontrollen över upphandlingen av hemtjänsten för att slå ner på fusk. Det handlade om att handläggare lurats till att bevilja hemtjänst för de som inte behövde det. Företag med kopplingar till kriminella nätverk tog sen emot skattepengar för arbete som aldrig utfördes. Följden blev att kommunen idag genomför vanliga upphandlingar med ett fåtal aktörer istället för det tidigare systemet, där aktörer hade närmast fri lejd att genomföra hemtjänst för skattepengar.

Förändringen i upphandling är bra, men är inget slutgiltigt stopp på fusket. Kommunen måste vara vaksam över de aktörer som än idag släpps in och se över upphandlingen även i andra områden än hemtjänsten. De senaste åren har man kunnat se en oroande ökning av kostnader för upphandling och utbetalningar till externa aktörer. De som ertappas med fiffel och fusk ska åtalas.

Heltidsanställningar och praktiskt genomförbara scheman

Den absolut övervägande majoriteten av alla problem inom dagens äldreomsorg kan spåras till den systematiska underbemanningen. Det är inte nya chefstjänster eller applikationer som kommer lösa problemen inom äldreomsorgen, det är fler kvalificerade anställda som behövs!

Flertalet anställda som börjat inom äldreomsorgen har fått erfara den hårda pressen. Många har bränt ut sig för att sedan aldrig mer våga sätta sin fot i verksamheten igen. På så sätt försämras även yrkets status. Äldreomsorgen är en verksamhet vars hela syfte är att ge de äldre en känsla av lugn, ro, livsglädje och värdighet under deras sista levnadsår. För det krävs det personal som har tid och ork att ge de äldre just det och inte motsatsen.

Vi vill öka personaltätheten, i första hand genom att ge personal som idag är deltids- och timanställda rätt till heltid.

Med högre personaltäthet kan också schemaläggningen göras mer rationell. ”Delade turer” där arbetsdagen styckas upp med ett långt hål mitt på dagen måste avskaffas helt. Dessa turer bryter i praktiken mot åttatimmarsdagen och leder till en stressad och trött personal.

Genom dessa satsningar får personalen möjlighet att ge de äldre en fullvärdig vård och värdig tillvaro. I längden leder det dessutom till billigare vård genom lägre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro och till att det blir mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen.

Social hemtjänst som komplement till den vårdande

Södertäljes äldreboenden ska vara mer än bara cynisk förvaring av äldre. En äldreomsorg kräver just omsorg. Tyvärr talar vi idag snarare om en äldrehantering än en äldreomsorg. Hemtjänsten kan inte bestå av ett snabbt hej-och-hejdå. Det ska finnas tid för det mänskliga också, må det vara en kopp kaffe, eller ett parti fia-med-knuff. De äldre har gjort sin plikt och förtjänar nu sin rätt.

Med Telgelistans förbättringar i vårdpersonalens anställningsförhållanden ser vi till att de har mer ork och mer tid till att göra livet bättre för våra äldre. Vi vill dessutom bredda äldreomsorgen till att även innefatta en särskild social hemtjänst som har till syfte att åtgärda äldres ensamhet.

Den sociala hemtjänsten ska komplettera den vårdande basverksamheten. Det är ett område som lämpar sig väl för ungdomar, studenter eller personer som varit arbetslösa. Arbetsuppgifterna ska vara just att besöka de äldre, som känner ett behov av det, och umgås.

Införandet av en social hemtjänst behöver inte vara en särskilt dyr reform. Kostnaden kan likställas med ett par offentliga konstverk, men det samhälleliga värdet i att bryta ensamheten är större än tusen skrytbyggen.

Bättre mat inom äldreomsorgen

Telgelistan vill att all mat som serveras i äldreomsorgen ska hålla en hög standard. Vi vill involvera lokala restauranger och lägga extra resurser på att säkra matens kvalitet. Det ska vara gott att bli gammal.

Telgelistans syn på privata aktörer inom äldreomsorgen

Vårt mål är att äldreomsorgen ska hålla högsta möjliga kvalitet, huruvida det sker genom kommunala eller privata aktörer ser vi som en sekundär fråga. Telgelistans långsiktiga mål är att äldreomsorgen ska vara så bra att privata aktörer inte ska behövas. Med våra satsningar kan kommunen i längden sköta omsorgen bättre än verksamhet med vinstkrav och företagslogik.

Vi är inte helt emot privata aktörer inom omsorgen. De aktörer som sköter sig ska få vara kvar. Det viktiga är att all verksamhet – kommunal som privat – håller hög kvalitet och inte infiltreras av fiffel och fusk såsom varit fallet i exempelvis hemtjänsten.

För att säkerställa detta vill Telgelistan generellt höja kvalitetskraven på all verksamhet och vänder sig mot artificiella marknadssystem där aktörer kan agera fritt utan insyn från kommunen.

Vill man bedriva privat äldreomsorg i Södertälje kommun så ska man leva upp till strikta kvalitetskrav, annars har man inget här att göra. Om de privata aktörerna inte är bättre än den kommunala äldreomsorgen är deras verksamhet fullkomligt onödig att allokera skattemedel till.

Genom att ställa hårdare krav på såväl kommunal som privat verksamhet, samtidigt som vi kraftigt rustar upp äldreomsorgen, ämnar vi vässa den totala kvaliteten. Med ett seriöst och ansvarstagande ledarskap kommer de oseriösa aktörerna att bli ett minne blott, oavsett om det handlar om slarviga företag i privat sektor eller inkompetenta chefer i kommunal sektor.